• Назва і адреса

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

вул. Садова, 2, Умань, 20300, Україна

тел./факс (04744)  3-45-82

 • Академічний календар

Теоретичне навчання  у 2023/2024 навчальному році триватиме:

І семестр – з 01.09.2023 р. до 30.12.2023 р. (17 навчальних тижнів).

Екзаменаційна сесія – з 02.01.2024 р. до 20.01.2024 р. (у т. ч. ліквідація академічної заборгованості).

Канікули – з 22.01.2024 р. до 03.02.2024 р.

ІІ семестр – з 05.02.2024 р. до 01.06.2024 р. (17 навчальних тижнів).

Екзаменаційна сесія – з 03.06.2024 р. до 29.06.2024 р. (у т. ч. ліквідація академічної заборгованості).

Канікули – з 01.07.2024 р. до 31.08.2024 р.

 • Адміністрація університету
 • Ректор – Безлюдний Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
 • Перший проректор – Гедзик Андрій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор.
 • Проректор з наукової роботи –  Годованюк Тетяна Леонідівна,доктор педагогічних наук, доцент.
 • Проректор з міжнародних зв'язків та стратегічного розвитку – Миколайко Володимир Валерійович, кандидат педагогічних наук.
 • Проректор з гуманітарних питань –  Ревнюк Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
 • Проректор з адміністративно-господарської роботи –  Гнатюк Людмила Володимирівна.
 • Загальний опис університету

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – заклад вищої освіти IV рівня акредитації. До його складу входять один навчально-науковий інститут та одинадцять факультетів. Із 2013 року діє відокремлений структурний підрозділ університету – Канівський коледж культури і мистецтв (наказ Міністерства освіти і науки України №1821 від 24.12.2013 р.).

Освітній процес забезпечує професорсько-викладацький колектив 39 кафедр, у складі яких працює понад 500 викладачів; серед них 58 докторів наук, професорів та 335 кандидатів наук, доцентів. У складі науково-педагогічних працівників – дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, академік Академії будівництва та архітектури України, заслужені працівники освіти України, народний артист України, заслужений майстер народної творчості України, заслужені працівники культури України, майстри спорту України міжнародного класу, лауреати міжнародних конкурсів і державних премій.

У науковій інфраструктурі Університету діють 3 науково-дослідних центри подвійного підпорядкування (НАПН, НАН та МОН України), 15 регіональних науково-методичних центрів, 3 міжнародних культурно-освітніх центри, 24 науково-дослідних лабораторії, 14 наукових шкіл, 2 спеціалізовані вчені ради, функціонує аспірантура і докторантура.

Щороку на базі Університету проводяться міжнародні та всеукраїнські конференції. Наукові дослідження, які здійснюють учені Університету, охоплюють широкий спектр проблем фундаментального та прикладного характеру. Науковою роботою охоплено близько двох тисяч студентів.

Університет плідно співпрацює із закладами вищої освіти Польщі, Франції, США, Канади, Німеччини, Білорусі, Італії, Португалії, Іспанії та інших країн; викладачі Університету є членами міжнародних наукових товариств, асоціацій, адміністративних структур. В Університеті активно функціонує відділ наукових досліджень, інновацій та міжнародного співробітництва, Польський культурно-освітній центр, Україно-ізраїльський центр освіти, науки і культури. З 2016 року розпочав роботу Україно-туркменський освітньо-культурний центр. Університет виступає учасником проектів «Mobile+», «Mobile+2», «Mobile+3», «Mevlana», успішно реалізує програми академічної мобільності та подвійного диплома.

У соціально-культурній структурі університету функціонують: Центр культури і дозвілля «Гаудеамус», спортивний клуб, музей історії навчального закладу, літературна студія імені М. П. Бажана, вокальні, інструментальні та хореографічні ансамблі, студентський театр, випускається газета «Педагогічні вісті».

Тринадцять художніх творчих колективів мають почесне звання «народний».

Серед спортсменів університету є члени олімпійської та молодіжної національних збірних, призери чемпіонатів України, Європи, світу з різних видів спорту.

 • Перелік освітніх програм, які пропонує університет

Університет пропонує широкий вибір освітніх програм на початковому (програми підготовки молодшого бакалавра), першому (бакалаврські програми) та другому (магістерські програми) рівнях вищої освіти. Університет також здійснює підготовку фахівців на третьому рівні вищої освіти (доктор філософії) через аспірантуру та науковому рівні вищої освіти (доктор наук) через докторантуру. Повний перелік освітніх програм можна знайти у рубриці «Навчання. Освітні програми».

 • Загальні вимоги до зарахування

Зарахування до Університету здійснюється відповідно до Правил прийому, які розроблені Приймальною комісією Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти України, затверджених наказом МОН України.

Детальна інформація щодо процедури зарахування на навчання в Університет розміщена на веб-сайті університету за адресою: https://udpu.edu.ua/vstup.

Для вступу до Університету подаються такі документи:

 • копія документа, що посвідчує особу та ідентифікаційного номера;
 • копія військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Консультацію щодо особливостей вступної кампанії можна отримати за телефонами: (04744) 4-05-20, 096 033 96 33, 063 149 79 88.

Університет надає освітні послуги іноземним громадянам за акредитованими спеціальностями, а також здійснює підготовку до вступу у заклади вищої освіти громадян України. Студенти мають можливість пройти військову підготовку та отримати офіцерське звання.

 • Загальні процедури реєстрації вступників

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім окремих категорій осіб, які належать до пільгових категорій.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Для конкурсного відбору вступників будуть зараховуватись бали сертифікатів ЗНО (результати вступних іспитів або творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів.

В Університеті створено інформаційно-консультаційний центр при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту.

Вступники на основі ОКР «Молодший спеціаліст» подають заяви на вступ тільки в паперовій формі. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» (зі скороченим або нормативним терміном навчання) на основі ОКР «Молодший спеціаліст» використовуються результати фахових вступних іспитів.

Вступники на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти для здобуття освітнього ступеня «Магістр» подають заяви на вступ у паперовій формі. Конкурсний відбір здійснюється за результатами іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань.

Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальностями: 032 Історія та археологія, 034 Культурологія, 051 Економіка, 053 Психологія, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 281 Публічне управління та адміністрування, конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань у формі єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови, що проводиться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО та фахових іспитів. Зареєструватися на єдиний вступний іспит з іноземної мови потрібно у терміни з 13 травня до 3 червня. Реєстрація відбуватиметься за адресою: каб. 208, вул. Садова, 2, м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Для реєстрації необхідно: 2 фотокартки 3 х 4 см, паспорт та ідентифікаційний номер.

Вступ на зазначені спеціальності для осіб, які здобули освітній ступінь «Магістр», або освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» за іншою спеціальністю, відбувається без обов’язкового складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови.

 • Присвоєння кредитів ЄКТС (ECTS)

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини діє Європейська кредитно-трансферна система. Перезарахування навчальних досягнень з інших університетів здійснюється за процедурами та на основі документів ЄКТС: академічна довідка (виписка навчальних досягнень); аплікаційна форма студента (заява-анкета студента); додаток до диплома; угода про навчання; угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість.

Загальна практична інформація

Умови для навчання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини – це потужний комплекс навчально-виробничих приміщень, де створені сприятливі умови для навчання. До послуг студентів 5 навчально-лабораторних корпусів, навчальні майстерні, 3 читальні зали, 12 комп’ютерних класів, 3 лінгафонних кабінети, дві студентські їдальні, спортивний комплекс, наукова бібліотека, агробіостанція.

Житло та харчування

В Університеті функціонує два гуртожитки на 720 ліжкомісць, один з яких – секційного типу, із санвузлом та кухнею в кожній секції. Гуртожитки компактно розташовані в кампусі навчального корпусу № 3 Університету і межують з парковою зоною, за 200 м від якої знаходиться всесвітньо відомий парк «Софіївка».

У навчальних корпусах № 1 та № 3 до послуг студентів – студентські їдальні. Працівники їдальні постійно підтримують порядок і забезпечують високий рівень обслуговування відвідувачів. До меню їдальні входять салати, перші страви, другі страви, соки, води, натуральна кава, випічка власного виробництва, молочні дієтичні страви. Цінова політика в їдальні Університету помірна, страви завжди свіжі та якісні.

Страхування та фінансове забезпечення студентів

Стипендіальний фонд передбачає два види стипендій – академічну (за досягнення у навчанні) та соціальну (для соціально незахищених громадян, пільговиків).

Академічну стипендію отримують студенти, які займають високі місця в рейтингу успішності Університету. Розмір мінімальної академічної стипендії становить 1300 грн, відмінники отримують 1892 грн. На окремих спеціальностях (014 Середня освіта (Математика, Біологія, Фізика, Хімія, Інформатика), 016 Спеціальна освіта) ординарна стипендія затверджена в розмірі 1660 грн, підвищена – 2416 грн.

Виплата соціальних стипендій проводиться органами соціального захисту населення на підставі відповідних документів.

В Університеті діє низка спеціальних стипендіальних програм – стипендії Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів, імені видатних вчених тощо.

Студентське самоврядування

Відповідно до статті 40 Закону України «Про вищу освіту» та «Положення про студентське самоврядування» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини діє студентська рада для забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту прав, формування громадянської компетентності.

Студенти беруть активну участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування.

Студентська рада поділяється на такі сектори: навчальний, інформаційно-комунікативний, культурно-освітній, соціально-правовий, спортивно-оздоровчий та волонтерський.

Студентство бере активну участь в управлінні Університетом. Студентські лідери є членами Вченої ради та ректорату, а також членами вчених рад факультетів/інституту. За погодженням з органом студентського самоврядування Університету приймаються рішення про зарахування, відрахування, переведення, поновлення на навчання студентів; призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, проректора університету; поселення і виселення із гуртожитку; затвердження правил внутрішнього розпорядку тощо.

Міжнародні програми

Серед традиційних напрямків міжнародного співробітництва – підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників у зарубіжних освітніх закладах; спільна із зарубіжними партнерами підготовка фахівців; міжнародні наукові конференції, симпозіуми та робочі зустрічі; членство у міжнародних наукових, освітніх, адміністративних структурах, асоціаціях, товариствах; участь викладачів та студентів у міжнародних програмах та фондах; висвітлення та відзначення наукових досягнень університету на міжнародному рівні; співробітництво по лінії міст-побратимів.

Інтернаціоналізацію сфер університетської діяльності УДПУ здійснює в рамках 57 угод про співпрацю з освітніми закладами з більш ніж 20 країн, що уможливило участь викладачів і студентів у низці міжнародних заходів. Серед програм, що реалізовуються в Університеті спільно з партнерськими навчальними закладами, – «Міждисциплінарні індивідуальні гуманітарні студії (МІГуС)», програма подвійного диплома з партнерськими університетами Республіки Польща, 3 генерації проекту Mobile+ в рамках програми Erasmus+, програма академічної мобільності MEVLANA, проекти у співпраці з Британською Радою в Україні.

Університет розробляє 10 освітніх та експериментальних наукових проектів. Зокрема, нещодавно заклад виграв грант в рамках консорціуму проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED – № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.) програми «Розвиток потенціалу вищої освіти», Еразмус+,  КА- 2. Загальна мета проекту: модернізація навчальних планів педагогічних закладів вищої освіти України шляхом упровадження найсучасніших методик викладання із використанням ІКТ та методів дослідження результатів. Реалізація проекту «MoPED» значно вплине на якість вищої педагогічної освіти та покращить цифрові та дидактичні компетенції майбутніх учителів шкіл, що, у свою чергу, повністю відповідає проблемам та вимогам педагогічної вищої школи та підтримує амбіційні широкомасштабні освітні реформи в Україні.

Велика увага також приділяється участі співробітників Університету в міжнародних конкурсах індивідуальних проектів. Провідні науковці регулярно отримують гранти програми DAAD, Erasmus+ тощо.

Організація виховної, спортивно-масової та культурно-дозвіллєвої діяльності

На факультетах/інституті Університету діють різні гуртки, клуби за інтересами, студії дозвілля, творчі колективи тощо. Всього в Університеті їх функціонує близько 70, а 13 колективів мають почесне звання «народного».

Університет є осередком розвитку спорту та спортивно-масової роботи в місті та регіоні. З метою залучення студентської молоді до систематичних занять фізичною культурою і спортом при спортивному клубі функціонує 16 оздоровчих секцій. Збірні команди Університету беруть участь у змаганнях міста, області, України, успішно виступають та перемагають на чемпіонатах України, Європи та світу.

В Університеті проводиться активна робота з іноземними студентами, основною метою якої є їхня успішна адаптація, знайомство з Україною, її красою, культурою та традиціями українського народу, нашого регіону, міста, закладу освіти.

Організація навчання студентів із особливими потребами

В Університеті діє студентська соціально-психологічна служба. Студенти-волонтери беруть участь у різних акціях.

У закладі накопичений значний досвід інклюзивного навчання: студенти з особливими потребами беруть активну участь у суспільному і культурному житті, для них створені всі умови для психологічної підтримки та соціокультурної адаптації. Університет дає можливість таким студентам не тільки отримати відповідну кваліфікацію, сучасну професію, а й допомагає у працевлаштуванні. З метою соціальної та освітньої інтеграції студентської молоді з інвалідністю в Університеті діє Центр соціальної та освітньої інтеграції «Без бар’єрів», який упроваджує нові технології соціально-психологічної реабілітації в контексті розширення життєвого простору студентів з інвалідністю, зокрема засобами інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму, волонтерства, соціально-виховної практики тощо.

Профспілкові організації

Профспілкова організація студентів Університету є добровільною, найчисельнішою організацією, що об’єднує молодь із активною громадською позицією незалежно від громадянства, національної приналежності, політичних поглядів і релігійних переконань. Профспілка здійснює представництво і захист інтересів, прав та свобод студентства.

До пріоритетних напрямів діяльності профспілки належать соціальний захист, оздоровлення, поліпшення житлово-побутових та санітарно-гігієнічних умов проживання, культурно-масова робота, забезпечення матеріальною допомогою тих, хто її потребує, надання правової допомоги, кваліфікованих консультацій з будь-яких питань, допомога у їх вирішенні.

Запорукою успішної діяльності профспілкової організації є постійна підтримка з боку адміністрації, плідна співпраця з усіма структурними підрозділами Університету та органами студентського самоврядування.